үйл ажиллагааны стратеги зорилт

Тогтоомжийн эрх зүйн актын сургалт сурталчилгааг өргөжүүлж, иргэдийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах.

2.Төрийн үйлчилгээг иргэдэд чанартай, хөнгөн шуурхай, шударга, хүртээмжтэй хүргэх.

3.Төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг хангах, төсвийн сахилгыг бэхжүүлэх, шилэн дансны тухай хууль, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулиудын хэрэгжилтийг хангах.

4.Төрийн албан хаагчдын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх.

5.Төрийн албан хаагчдын   нийгмийн баталгааг  хангах.

6.Төрийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж, нутгийн захиргааны байгууллагаас гаргах шийдвэрийн үндэслэлийг сайжруулах.

7.Архив албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг сайжруулж, цахимд бүрэн шилжүүлэх.

2024-05-01 00:00:00