ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Сумын засаг даргын Тамгын газар нь 1992 онд батлагдсан шинэ Үндсэн хуулийн дагуу байгуулагдан Засаг дарга,  Засаг даргын орлогч,  Тамгын газрын дарга,  Санхүү албаны дарга, Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн,  Хууль эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн, төсөв төрийн сангийн мэргэжилтэн,  Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөлвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,  Хүнс, ЖДҮ, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Нягтлан бодогч-2,  Архив бичиг хэргийн эрхлэгч, нярав, жолооч, үйлчлэгч,  4 багийн Засаг дарга болон босоо удирдлагатай Татварын улсын байцаагч,  Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн,   Нийгмийн даатгалын байцаагч,  байгаль хамгаалагч,  Улсын бүртгэгч,  хэсгийн төлөөлөгч, цагдаа  гэсэн бүтэц орон  тоотойгоор ажиллаж байна. 

 

 

2023-01-02 00:00:00